Cesta: O knihovně / Knihovní řád


Knihovní řád Knihovny Barunky Panklové v České Skalici

 1. Základní ustanovení
 2. Uživatelé knihovnických a informačních služeb
 3. Výpůjční řád
 4. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu
 5. Závěrečná ustanovení
 6. Přílohy Knihovního řádu (Ceník placených služeb a poplatků)

V souladu Se zřizovací listinou Městské knihovny v České Skalici, na základě usnesení rady města č.20/244/IX/2002 ze dne 11.9.2002 a podle § 4 odst.6 zákona č. 57/2001 Sb. vydávám tento knihovní řád schválený radou města usnesením č.20/245/IX/2002

I. Základní ustanovení

Čl. 1
Poslání a činnost knihovny

Knihovna Barunky Panklové v České Skalici je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č.257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům tyto veřejné knihovnické a informační služby:
  Jsou to zejména:
  1. půjčování informačních pramenů – absenční a prezenční
  2. půjčování informačních pramenů meziknihovní výpůjční službou
  3. informační služby (bibliografické, faktografické)
  4. reprografické služby (kopírování z materiálů knihovny)
  5. rezervování požadovaných dokumentů
  6. informace z počítačových databází a informačních sítí vč. přístupu do sítě Internetu
  7. informace z oblasti státní správy
 2. Základní výpůjční služby (viz odst. 1 KŘ) poskytujeme bezplatně.
 3. Knihovna účtuje poplatky za registraci uživatelů, sankční poplatky, reprografické a jiné kopírovací služby, meziknihovní služby, poplatky za Internet a další specializované služby.
 4. Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ (knihovní řád) a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3
Registrace uživatele

 1. Čtenářem knihovny se stává fyzická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné čtenářsképřihlášky ověřené knihovníkem podle osobního dokladu. Svým podpisem na přihlášce se uživatel zavazuje dodržovat veškerá ustanovení KŘ, jehož výtisk při registraci obdrží.
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození a elektronické kontaktní údaje.
 3. Dítě do 15 let se stane uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 4. Osobní údaje uživatelů knihovna zpracovává podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Čl. 4
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

Čl. 5
Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 3. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 4. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům (viz zákon č.121/2000 Sb. – autorský zákon).

III. Výpůjční řád

Čl. 6
Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu nebo z fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb.
 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 7
Rozhodnutí o půjčování

 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl.6 odst.1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
  1. kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
  2. které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny
  3. které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny

Čl. 8
Postupy při půjčování

 1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady.
 2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu.

Čl. 9
Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování dokumentů mimo knihovnu je 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.
 2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 10
Vracení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, případně uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 11
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 2. Mimo knihovnu může mít uživatel půjčeno zpravidla nejvýše 15 dokumentů.
 3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 4. Jestliže uživatel nevrátil po uplynutí výpůjční lhůty půjčené dokumenty (I – III upomínka, doporučený dopis), budou tyto vymáhány právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna uživateli manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 12
Reprografické a jiné kopírovací služby

 1. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením zákona č.121/2000 Sb. – autorský zákon.
 2. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).
 3. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách.

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 13
Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně vznikly v souvislosti se ztrátou dokumentu.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny
 2. Nedílnou součástí Knihovního řádu je příloha Ceník
 3. Tento Knihovní řád nabývá platnosti k 1. říjnu 2002

VI. Přílohy Knihovního řádu

1.Ceník


placených služeb a poplatků
Městské knihovny v České Skalici

Roční registrace / 365 dní

 

dospělí/od 70 let

120,- Kč

 100,-Kč

 

děti do 15 let/studenti

50,- Kč

 100,-Kč

Rezervace dokumentu

 

ústní

zdarma

 

 

písemná

zdarma

 

Meziknihovní výpůjční služba:

kladné vyřízení výpůjčky 60,- Kč

Internet: poplatek za použití počítače

 

dospělí

0,50 Kč/ 1 min.

 

 

děti a studenti

zdarma - 30 minut

 

 

stránka z tiskárny

3,- Kč

15,- Kč barevný obrázek

Pokuty při nedodržení výpůjční doby

 

I. upomínka po jednom měsíci

poštou 20,- Kč

 e-mailem 10,- Kč

 

II. upomínka po dvou měsících

poštou 40,- Kč

 e-mailem  30,- Kč

 

III.upomínka po třech měsících

poštou 70,- Kč

 e-mailem  50,- Kč

 

doporučený upomínací dopis

poštou 100,- Kč

 

 

děti

   
 

I. upomínka

poštou 15,- Kč  e-mailem  5,- Kč
 

II.upomínka

poštou 20,- Kč  e-mailem  10,- Kč
  III. upomínka poštou 50,- Kč  e-mailem  20,- Kč
  upomínací dopis poštou 100,- Kč  

Ztráta nebo znehodnocení čtenářského průkazu:

30,- Kč

Znehodnocení čárkového kódu:

20,- Kč

Ztráta nebo poškození dokumentu:

fotokopie, nebo shodný výtisk, popř. plná cena + manipulační poplatek v hodnotě 50 % ceny
(starší dokumenty podle ocenění)

(Platnost Ceníku od 1. ledna 2019)


Půjčovní doba

Oddělení pro děti:

 

pondělí: 7:00 - 8:00
  12:00 - 17:00
úterý: 7:00

-

8:00

středa:

12:00

- 15:00
čtvrtek: 7:00 - 8:00
  12:00 - 17:00
pátek: 7:00 - 8:00

 

Půjčovní doba

v oddělení pro děti  

o letních prázdninách

pondělí:   8:00 - 11:00
  12:00 - 16:00
čtvrtek:   8:00 - 11:00
       

Oddělení pro dospělé:

 

pondělí: zavřeno
úterý: 12:30 - 17:30
středa: 12:30 - 17:30
čtvrtek: 12:30 - 17:30
pátek: 8:00 - 11:00
       

Vyhledávání

Loading