Knihovna Česká Skalice
Česká Skalice

Historie


Historie Městské knihovny v České Skalici

Oznámením z kazatelny 27.7.1845 se začíná historie českoskalické knihovny. O její vznik se nejvíce zasloužil učitel Josef Arnošt Kolisko.

Učitel Josef Arnošt KoliskoSnažil se zvýšit vzdělanost především mladé generace – založil školní knihovnu a ta měla sloužit i široké veřejnosti. Základ knihovny, složený většinou z darů, tvořilo 200 knih v 358 svazcích a několik map. Začátky byly však těžké a i když knihovna přestála ničivý požár v roce 1846 bez úhony, nevyhnula se finančním potížím. Vklad do Matice české vyřešilo uspořádání několika besed, kde se zpívalo, hrálo a deklamovalo, ale hlavně se vybralo dost peněz na uhrazení poplatku. V roce 1857 byl knihovníkem jmenován podučitel František Červený a v té době obsahoval fond již 751 svazků. Válečný rok 1866 přečkala knihovna v nově otevřené budově školy na náměstí.

10 haléřů za půjčení knihy

Před první světovou válkou byla knihovna umístěna v Žižkově ulici č.p. 331 v domě u pana Václava Postupy, v roce 1934 se přestěhovala do domu č.p. 4 na náměstí. Od roku 1921 inicioval Sokol zřízení nově koncipované městské knihovny a město navrhovalo využít knihy z knihoven Živnostenské besedy a Čtenářské besedy Boženy Němcové, k tomu však nedošlo. Na chod knihovny dohlížel výbor veřejné knihovny. Z jejich jednání se zachovaly zápisy. Díky tomu víme, že knihovníkem se od roku 1927 stal pan Jaroslav Baše. Zápisné činilo dvě koruny, poplatek za ztracenou legitimaci padesát haléřů a poplatek za půjčení jedné knihy deset haléřů. Výpůjční doba byla čtrnáct dní. Půjčovalo se každou středu od 18 do 19 hodin. V roce 1934 získala knihovna prostory po bývalé spořitelně i s částí zařízení – pultem, židlemi a osvětlením. V roce 1939 byl knihovníkem jmenován pan Josef Koubek, městský účetní. V té době již fond tvořilo 2035 knih ve 2353 svazcích, půjčovalo se v sobotu dopoledne a poplatek za půjčení dvou knih na jeden týden činil tři koruny. V roce 1944 byl nákupem knih pověřen  učitel Jan Krtička. Po roce 1948 došlo k zániku Čtenářské besedy Boženy Němcové a ke sloučení spolkové knihovny s veřejnou.

Razítko Malá Skalice - copy

Razítko Beseda - copy

Radnice - historie

Lidová knihovna

Knihovna - historie

Knihovna

Po roce 1952 se knihovna přestěhovala nejprve do bývalé záložny č.p. 33, poté do Dělnického domu a nakonec do budovy staré radnice. Knihovníkem byl v té době pan Otto Cejnar, který se zasloužil o rozšíření fondu a zlepšení služeb.

Od roku 1965 pracují v knihovně již jen profesionální knihovníci. V roce 1976 vzniká tzv. střediskový systém a k České Skalici se přidružují knihovny ve Velké Jesenici, Veselici, Velkém Třebešově, Říkově, Zlíči, Provodově a Šonově.

První počítač

Od roku 1989 se začíná psát nová historie knihovny. V roce 1996 přechází knihovna ze správy Okresní knihovny v Náchodě do majetku města Česká Skalice. Rozšířily se prostory a vzniklo samostatné dětské oddělení s čítárnou. Ve stejném roce přibyl i první počítač a knihovnický program Lanius. Rok nato už knihovnice půjčovaly knihy svým čtenářům za pomoci automatického výpůjčního systému. Po získání dotací z ministerstva kultury a za přispění městského úřadu mohla knihovna zakoupit další počítače a umožnit svým čtenářům přístup k Internetu.

V polovině roku 2004 se uvolnila budova městského úřadu a bylo rozhodnuto ji využít pro potřeby knihovny. Po nezbytných stavebních úpravách a za pomoci technických služeb se během tří týdnů knihovna přestěhovala do nových prostor na Husově náměstí č.p. 20. Je zde samostatné oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, 2 internetové stanice pro dospělé, 2 pro děti, místnost pro pořádání besed, prostory pro výstavy a místnosti pro spolkovou činnost.

Po získání dotací v roce 2007 a s dalším přispěním z obecního rozpočtu došlo k přechodu z knihovního programu Lanius na systém Clavius.

Za peníze získané z další dotace a s přispěním městského úřadu byla knihovna vybavena dalšími třemi počítači s připojením k internetu.

V roce 2015 byly na Oddělení pro dospělé komplet obměněny regály a výpůjční pult. Oddělení pro děti dostalo nový výpůjční pult v roce 2018 a o prázdninách roku 2019 pak toto oddělení prošlo kompletní rekonstrukcí. Byly odstraněny nevyhovující příčky, staré koberce nahrazeny novou podlahovou krytinou, zakoupen vhodnější nábytek. Kancelář vedoucí knihovny byla lépe oddělena od prostoru půjčovny. Díky podpoře dotačního programu VISK3 byla zakoupena technika pro multifunkční projekční prostor. V roce 2020 pak došlo k zaslepení výloh a využití prostoru před nimi pro regály zhotovené na míru a rozšíření volného výběru v oblasti sci-fi, fantasy a hororů.

V únoru roku 2020 dochází k přejmenování knihovny na Knihovnu Barunky Panklové u příležitosti oslav 200.výročí narození spisovatelky Boženy Němcové. V témže roce KBP získává dotační příspěvek z programu MK VISK3 na přechod na nový knihovní systém Tritius.

V závěru roku 2020 byl spuštěn nový web knihovny s uživatelsky příjemným on-line katalogem Tritius.

Česká knihovna

V dubnu 2021 získává Oddělení pro děti svou maskotku - panenku Barunku. Bude se účastnit všech akcí tohoto oddělení, doporučovat dětské knihy a jinak se podílet na propagaci čtenářství.Barunka

SKIP

SKIP

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

Ptejte se knihovny

Ptejte se knihovny

MVS knihovny
Nové knihy