Knihovna Česká Skalice
Česká Skalice

Knihovní řád

KNIHOVNÍ ŘÁD

KNIHOVNA BARUNKY PANKLOVÉ ČESKÁ SKALICE

V souladu s rozhodnutím Rady města Česká Skalice ze dne 20. 12. 2006, na základě usnesení č. 23/272/XII/2006 a podle § 4 odst. 6 zákona č.57/2001 Sb. vydávám tento Knihovní řád Knihovny Barunky Panklové (změna názvu RM/5/205/03/2020) v České Skalici, projednaný na 7.schůzi Rady města Česká Skalice dne 9.3.2022 a schválený usnesením č. RM/7/151/03/2022

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Knihovna Barunky Panklové (dále jen KBP) v České Skalici je knihovnou základní ve smyslu § 3 a § 12 zákona č. 257/2001 Sb. (Knihovní zákon – dále jen KZ) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 KZ. Princip rovného přístupu k informacím je posílen skutečností, že vybrané veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma, aby bylo vyloučeno limitování jejich dostupnosti. Prostory knihovny jsou volně dostupné registrovaným i neregistrovaným uživatelům.

Čl. 2

Vymezení základních pojmů

 1. Knihovní jednotkou se rozumí každý dokument z fondu knihovny evidovaný jako samostatná věc.
 2. Knihovní fond je soubor veškerých knihovních jednotek, které knihovna zpřístupňuje všem svým uživatelům.
 3. Uživatelem knihovny je každý, kdo v daném okamžiku jakýmkoliv způsobem využívá knihovní fond, technické zařízení nebo jiné služby poskytované KBP. Uživatele je rovněž každý, kdo se zdržuje v prostorách knihovny.
 4. Registrovaným uživatelem knihovny je osoba, která vstoupila s KBP do zvláštního smluvního vztahu, v jejímž rámci mu KBP umožňuje provádět absenční výpůjčky a využívat další služby
 5. Absenční výpůjčkou se rozumí výpůjčka knihovní jednotky, kterou si registrovaný uživatel může odnést mimo prostory budovy knihovny.
 6. Prezenční výpůjčkou se rozumí výpůjčka knihovní jednotky, kterou registrovaný i neregistrovaný uživatel využívá pouze v prostorách budovy knihovny.
 7. Výpůjční lhůtou je doba stanovená knihovním řádem, po kterou smí registrovaný uživatel vypůjčenou knihovní jednotku užívat.

Čl. 3

Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ.

Jsou to zejména:

 1. výpůjční služby – absenční a prezenční
 2. meziknihovní výpůjční služby
 3. informační služby (bibliografické, faktografické)
 4. reprografické služby (kopírování pouze z materiálů z fondu KBP)
 5. rezervování požadovaných dokumentů
 6. přístup na internet
 7. informace z oblasti veřejné správy
 8. propagační služby – pořádání exkurzí, informačních lekcí o knihovně a jejich službách, propagace knihovny v tisku a sdělovacích prostředcích, vytváření a aktualizace webových stránek knihovny a zveřejňování informací na sociálních sítích
 9. kulturně výchovné a vzdělávací akce – pořádání besed, přednášek, seminářů, výstav a dalších akcí pro nejširší veřejnost, školení pro skupiny obyvatel a další speciální služby.
 1. Základní výpůjční služby (viz odst.1 Čl.3 Knihovního řádu) poskytujeme bezplatně.

3    Knihovna účtuje poplatky za registraci uživatelů, za reprografické a jiné kopírovací služby a za některé specializované služby.

4.   Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad Knihovního řádu a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto Knihovního řádu.

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 4

Registrace uživatele

 1. Registrovaným uživatelem knihovny se stává fyzická osoba či právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb (čtenářská přihláška) mezi knihovnou a registrovaným uživatelem. Při uzavření této smlouvy je knihovník oprávněn ověřit uváděné osobní údaje podle osobního dokladu uživatele. Při uzavření smlouvy o poskytování služeb (dále jen registrace) je registrovaný uživatel povinen zaplatit registrační poplatek. Registrace je platná 365 dní, tedy do stejného data následujícího roku.
 2. Registrace je na dobu 12 měsíců s tím, že po uplynutí platnosti této registrace je uživatel v případě dalšího zájmu o službu KBP povinen obnovit její platnost, včetně zaplacení registračního poplatku.
 3. Uživatelem knihovny se může stát:

a) fyzická osoba

 • Všichni občané ČR starší 15 let způsobilí ve smyslu občanskoprávních předpisů k právním jednáním
 • Občané členských států EU po předchozím předložení platného cestovního dokladu/dokladu totožnosti a platného povolení k pobytu
 • Dítě do 15 let se může stát uživatelem pouze dětského oddělení KBP, přihlášku (smlouvu o poskytování služeb) dítěte podepisuje zákonný zástupce nebo opatrovník, který svým podpisem přebírá veškerou zodpovědnost za absenční výpůjčky jím zastupované osoby

b) právnická osoba

 • Právnická osoba (instituce, organizace) se může stát uživatelem po předložení vyplněné přihlášky uživatele podepsané jejím statutárním zástupcem. Nositelem závazku vůči knihovně zůstává v tomto případě právnická osoba.
 • Práva a povinnosti právnické osoby coby registrovaného čtenáře vykonává jejím jménem a na její účet fyzická osoba, které na pokyn právnické osoby KPB vydá čtenářský průkaz.
 1. Čtenářský průkaz
 • Čtenářský průkaz opravňuje držitele využívat výše uvedené služby v souladu s jednotlivými ustanoveními KZ
 • Čtenářský průkaz je nepřenosný, majitel ručí, že nedojde k jeho zneužití
 • Ztrátu, případně jakékoliv změny údajů (jméno, bydliště) je uživatel povinen neprodleně oznámit knihovně. Za vystavení duplikátu čtenářského průkazu se platí stanovený manipulační poplatek.
 • Bez čtenářského průkazu se knihy, časopisy a ostatní dokumenty nepůjčují, mohou se pouze vrátit.
 • Uživatelé, kteří uplatní nárok na slevy za služby knihovny podle platného ceníku (senioři nad 70 let, studenti denního studia do 26 let), jsou povinni se prokázat platnými příslušnými doklady.
 1. Knihovna je správcem osobních údajů registrovaných uživatelů a zavazuje se nakládat s poskytnutými osobními údaji  v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto Knihovního řádu.
 2. Registrovaným uživatelem knihovny přestává být ten, kdo:
 • Vypoví uzavřenou smlouvu o poskytování služeb
 • Neobnoví registraci pro nové období po uplynutí sjednané doby registrace
 • Nezaplatí registrační poplatek
 • Úmyslně nebo z nedbalosti zaviní poškození knihovní jednotky, nebo způsobí jinou škodu, kterou neuhradí v knihovnou stanovené lhůtě
 • Je zřizovatelem knihovny vyloučen z řad uživatelů pro porušování knihovního řádu

Čl.5

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé knihovny (registrovaní i neregistrovaní) jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dodržovat pokyny pracovníků knihovny. Zároveň jsou povinni chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům.
 2. Ve všech prostorách KBP platí zákaz kouření včetně používání elektronických cigaret a zákaz vstupu se zvířaty s výjimkou slepeckých a asistenčních psů.
 3. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva využívat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 4. S ohledem na bezpečnost, zachování pořádku, předcházení vzniku škod a zájmy ostatních uživatelů KPB v souladu s § 15 zákona 349/2005 Sb., o opatřeních a ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, a ve znění pozdějších předpisů, knihovna zakazuje vstup do svých prostor osobám , které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a jsou ve stavu, v němž bezprostředně ohrožují sebe nebo jiné uživatele knihovny, vzbuzují veřejné pohoršení, narušují pořádek v knihovně nebo poškozují její majetek
 5. V souladu s § 47 odst. 1 písm. c) a d) a § 49 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, nebude knihovna poskytovat své služby osobám, které hrubě narušují občanské soužití např. agresívním chováním, urážkami nebo výhrůžkami,  budí veřejné pohoršení např. šířením hluku nebo zápachu.
 6. V případě, že se taková osoba příp. osoby budou i přes upozornění pracovníka knihovny domáhat vstupu, je knihovna povinna neprodleně informovat Městskou policii ČS nebo Policii ČR a svěřit jí kompetenci řešení problému.
 7. Stížnosti, připomínky, návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně, případně elektronicky na adresu knihovna@ceskaskalice.cz
 8. Zaměstnanci knihovny jsou oprávněni ve vztahu k registrovaným uživatelům vyžadovat pro možnost ověření aktuálnosti zpracovávaných osobních údajů při osobní návštěvě knihovny předložení dokladu totožnosti uživatele.

 

Čl. 6

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů.
 3. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 4. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům (viz zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon).

 

III. Výpůjční řád

Čl. 7

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu nebo z fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb.
 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 8

Rozhodnutí o půjčování

 1.   Mimo knihovnu (absenčně) si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto knihovního řádu s výjimkou dokumentů:
 • kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
 • které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny
 • které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím MVS s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny (prezenčně).

 

Čl. 9

Postupy při půjčování

 1.   Před převzetím výpůjčky má uživatel povinnost prohlédnout knihovní jednotku a upozornit na případné závady pracovníka knihovny.
 2.   Při výpůjčce zvláště cenných, unikátních a drahých dokumentů může knihovna žádat složení kauce proti potvrzení ve výši, kterou KBP individuálně stanoví. Tato částka se uživateli vrátí, pokud vracený dokument není poškozen nebo ztracen.

 

Čl. 10

Výpůjční lhůty

 1.   Výpůjční lhůta pro půjčování dokumentů mimo knihovnu je 1 měsíc (31 dní). Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.
 2.   Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
 3.   Uživatelé, kteří knihovně dobrovolně předali své e-maily, jsou před uplynutím výpůjční lhůty upozorněni na končící termín výpůjček. Tato služba není zpoplatněna.
 4.   Uživatel má možnost sledovat stav svých výpůjček ve svém čtenářském kontě.

 

Čl. 11

Rezervování knihovní jednotky

 1.   Rezervovat lze pouze vypůjčený dokument. V okamžiku jeho vrácení je uživatel informován emailem. Tato služba není zpoplatněna. Dokument je rezervován 15 dní od data upozornění.
 2.   Uživatel může o rezervaci požádat pracovníky knihovny osobně, elektronickou poštou či telefonicky, nebo ji může uskutečnit sám návštěvou online katalogu KBP.
 3.   Uživatel může mít zarezervováno v jednom okamžiku maximálně 10 dokumentů.

 

Čl. 12

Objednání volného dokumentu

 1.   Volný dokument lze objednat prostřednictvím online katalogu, e-mailem nebo telefonicky.
 2.   O potvrzení své objednávky je uživatel informován e-mailem.
 3.   Objednaný dokument je připraven nejdéle 15 dní od data doručení potvrzení objednávky.

 

Čl. 13

Vracení vypůjčeného dokumentu

 1.   Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, případně uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 2.   Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 14

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 1.   Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku  § 659 - § 662 o půjčování věcí.
 2.   Mimo knihovnu může mít uživatel půjčeno zpravidla nejvýše 15 dokumentů.
 3.   Uživatel nesmí jím vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 4.   Jestliže uživatel nevrátil po uplynutí výpůjční lhůty půjčené dokumenty (I – III. upomínka, doporučený dopis), budou tyto vymáhány právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna uživateli manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 5.   Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 15

Reprografické a jiné kopírovací služby

 1.   Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením zákona č. 121/2000 Sb. – autorský zákon.
 2.   Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).
 3.   Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách.

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 16

Ztráty a náhrady

 1.   Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a, ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může být požadována náhrada škody uvedením dokumentu do původního stavu tím, že uživatel obstará výtisk téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat buď totéž dílo v jiném vydání nebo finanční náhradu ve výši tak, jak je uvedena v Ceníku placených služeb a poplatků, který je nedílnou součástí Knihovního řádu.
 3.   Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně vznikly v souvislosti se ztrátou dokumentu
 4.   Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek á knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 5.  Neuhrazené náhrady škod a jiných nákladů knihovně jsou pokládány za finanční závazky uživatele vůči knihovně a v případě jejich neuhrazení budou vymáhány právní cestou.
 6. Poškození či ztrátu deskové hry nebo jejích jednotlivých částí je nutné nahradit stejným komponentem nebo stejným novým kusem či finančně ve výši pořizovací ceny.

 

 

 

Čl. 17

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1.    Uživatel je povinen v případě prodlení s vrácením knihovní jednotky uhradit smluvní pokutu (poplatek) uvedenou v příloze č.1 tohoto Knihovního řádu – Ceník placených služeb a poplatků, který je nedílnou součástí Knihovního řádu.

2.    Poplatek z prodlení:

povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

 

3. Vymáhání nevrácených výpůjček:

nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení
dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis
Města Česká Skalice) následuje vymáhání právní cestou.

 

4.    Ztráta průkazu uživatele:

za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek dle Ceníku placených služeb a poplatků.

 

Čl. 18

Náhrada všeobecných škod

 1.   Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: “Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.”).
 2.   Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

V. Závěrečná ustanovení

 1.   Výjimky z Knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.
 2.   Nedílnou součástí Knihovního řádu je příloha Ceník placených služeb a poplatků.
 3.   Knihovní řád byl projednán na 7.schůzi Rady města Česká Skalice dne 9.3.2022 a schválen usnesením č. RM/7/151/03/2022
 4.   Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dne 10.3.2022 , současně se ruší platnost Knihovního řádu č.8/2020 ze dne 25.11.2020

 

 

VI. Přílohy knihovního řádu

 1. Ceník placených služeb a poplatků Knihovny Barunky Panklové
 2. Poučení o ochraně osobních údajů
Roční registrace / 365 dní
 • dospělí / od 70 let: 120,- Kč / 100,-Kč
 • děti do 15 let / studenti: 50,- Kč / 100,-Kč
Jednorázová výpůjčka

1 dokument čtenářům bez roční registrace                50 Kč (+100 Kč záloha)

Rezervace dokumentu
 • ústní: zdarma
 • písemná: zdarma

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Rezervace v jiné knihovně                                        Zdarma

Poštovné 1 dokument                                              60 Kč

Poštovné 2 a více dokumentů                                  80 Kč – 200 Kč (podle počtu dokumentů)

 

Sankční poplatky

 

Oddělení pro dospělé

Dětské oddělení

 

e-mail

poštou

e-mail

 

1. upomínka (po 1. měsíci)

10 Kč

30 Kč

5 Kč

 

2. upomínka (po 2. měsících)

30 Kč

50 Kč

10 Kč

 

3. upomínka (po 3. měsících)

50 Kč

70 Kč

30 Kč

 

4. upomínka

150 Kč

170 Kč

150 Kč

 

Doporučený dopis

100 Kč

100 Kč

Ztráta průkazu

30 Kč

30 Kč

Poškození čárového kódu nebo obalu knihy

20 Kč

20 Kč

Ztráta nebo poškození dokumentu - o způsobu náhrady škody rozhoduje KBP
 • obstarání dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo jeho fotokopie
 • totéž dílo v jiném vydání
 • finanční náhrada – cena na trhu v době ztráty nebo poškození dokumentu + 50 % z ceny dokumentu (paušální náhrada nákladů na knihovnické zpracování náhradního dokumentu)

Ostatní služby

Internet                                                                 Zdarma

Registrovaní čtenáři

pro jednoho uživatele na 30 minut denně

tato lhůta může být knihovníkem prodloužena, pokud není třeba počítač uvolnit pro jiného uživatele

 

Tisk textu                                                             3 Kč /1 stránka

Tisk obrázku                                                       15 Kč /1 stránka

 

Knihovna Barunky Panklové

 

Poučení o ochraně osobních údajů

 (příloha č.2 Knihovního řádu)

 

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Knihovna Barunky Panklové (dále jen knihovna).

 

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu

Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon

Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání…

Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

Další údaje (údaj o ZTP)

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. 

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a tři roky poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu Města Česká Skalice.

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi aktuálního knihovního systému. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

 

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás:

 

Knihovna Barunky Panklové

Husovo náměstí 20

552 03 Česká Skalice

 

knihovna@ceskaskalice.cz

tel. 734 155 854 / 734 155 855

 

SKIP

SKIP

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

Ptejte se knihovny

Ptejte se knihovny

MVS knihovny
Nové knihy